CD SAPPHIRE

PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC HIỆU QUẢ CAO VỚI CELL-DYN SAPPHIRE

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 

KẾT QUẢ - HIỆU QUẢ

Kết quả phân tích đạt chất lượng và hiệu quả thể hiện trong lần chạy mẫu đầu tiên


+ Phân tích hồng cầu nhân (NRBC) trên tất cả các kết quả
+ Đếm quang học 2 góc Tiểu cầu trên tất cả các kết quả


Kết quả phân tích Hồng cầu lưới có thể truy suất ngẫu nhiên


Phân tích Bạch cầu 4 góc: 00:kích thước
70:Độ phức tạp
900:Độ phân thùy 900D:Độ khử cực

Các đặc điểm của phương pháp huỳnh quang:

  • Phân tích Hồng cầu lưới
  • Ứng dụng kháng thể đơn dòng
  • Đếm Hồng cầu nhân và tỷ lệ tế bào bạch cầu sống
  • OpenFlow: các xét nghiệm Kháng thể Đơn dòng khác: CD64, FMH
Pha loãng một lần và đếm đồng thời tổng số bạch cầu và số lượng 05 thành phần tế bào bạch cầu. Kết quả Hồng cầu nhân được phép báo cáo, kết quả đếm tiểu cầu được sử dụng mọi lúc mà không cần đối chứng hay chạy lại mẫu ở chế độ phân tích khác.

 

 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CAO
Gia tăng hiệu quả phòng xét nghiệm với các phân tích đặc trưng

 


Kết quả CD61 chưa đến 5 phút

Phân tích Kháng thể đơn dòng tiểu cầu (CD61):
Phương pháp Kháng thể đơn dòng miễn dịch, hoàn toàn tự động: Chính xác và tin cậy với lượng tiểu cầu thấp. Không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của các mảnh Bạch cầu và Hồng cầuKết quả CD3/4/8 chưa đến 8 phút

Phương pháp này sử dụng kháng thể đơn dòng, chính xác và đáng tin cậy với một khoảng rộng giá trị số lượng tế bào T. Nhanh và tự động hoàn toàn

VẬN HÀNH HIỆU QUẢ CAO
Các chức năng chính dễ sử dụng và truy cập

Phần mềm dễ sử dụng:


Các chương trình Moving Average 25 hồ sơ QC có thể tùy chỉnh Gom các kết quả thành nhóm
Nhiều biểu đồ tán xạ Chức năng cửa số chính thuận tiện

Quản lý hóa chất dễ dàng Chỉ 05 loại hóa chất cho tổng phân tích huyết học

Xử lý mẫu dễ dàng:

  • Đường dẫn dòng chảy chung
  • Hiệu chuẩn một lần